Kategoria: Zagadnienia polityki

DWIE MOŻLIWOŚCI

Istnieją tutaj zasadniczo dwie możliwo­ści: pierwsza — to odniesienie „uczestnictwa po- ycz-nego” do zach°wań się w sferze ograniczonej ra­mami istniejącego systemu politycznego — zarówno zachowań się wyznaczonych przez środki instytucjo­nalne wpływania nań, jak i zachowań się niesformali- zowanych związanych z

SOCJOLOGIA I NAUKA POLITYCZNA

Socjologia i nauka polityczna z reguły wybiera pierwfizą z tych alternatyw, traktując tylko margineso­wo zjawiska postaw i zachowań się antyustrojowych jako pewne anomalie i dewiacje. Wyraźnie się np. stwierdza tym razem stosując termin „zaangażowa­nie polityczne”, że on „nie stosuje się

Z NACISKIEM

Otóż, podkreślamy to z naciskiem, że nie po­dajemy w wątpliwość ustaleń szczegółowych badań nad „uczestnictwem politycznym” w takim węższym za­kresie według pewnego kanonu zagadnień występują­cego w różnych — szerszych i zwięźlejszych — wa­riantach (np. głosowanie; popieranie określonych grup nacisku przez

POWSTAJĄCE PYTANIA

Mogą nawet powstawać pytania odnośnie do tego, czy nie wymagałoby jakichś korektur nagmin­ne twierdzenie, że wyższy stan majątkowy, wykształ­cenie i pozycja zawodowa bezwzględnie stanowią o    wyższej aktywności politycznej; czy można bez zastrzeżeń przyjąć stwierdzenie, że „Ludzie zwracają się ku polityce

W WĘŻSZYM ZAKRESIE

Badania nad political participa­tion w scharakteryzowanym węższym zakresie nie słu­żą też wyświetleniu, co w rzeczywistości kryć się nie­raz może za ujawnianą przez te badania, z reguły pro­centowo wysoką, rubryką „bierność” lub „obojętność polityczna”. Może tu wszak m. in. chodzić także

UJMOWANIE UCZESTNICTWA

Ujmowanie uczestnictwa polityczne­go w ramach ograniczonych tym, co aprobowane w istniejącym ustroju burżuazyjnym, ma charakter za­chowawczy; jest nakierowane na afirmację i obronę tego ustroju.U bardziej postępowych badaczy istnieje niedosyt z powodu tak zakreślonych ram problemowych „ucze­stnictwa politycznego”. Wymowna jest pod

ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER

Otóż, można powiedzieć, że ze względu na charakter państwa jako organizacji „równociągłej” ze społeczeństwem global­nym, obejmującej oddziaływaniem najszerszy zakres stosunków społecznych, rozciągającej swą władzę na wszystkich członków tego społeczeństwa — ale także we współczesnym państwie przyznającej im określone prawa polityczne

SAMO POSŁUSZEŃSTWO

Samo posłu­szeństwo daje poparcie istniejącemu reżimowi i dla­tego jest typem zachowania politycznego. Istnieją i in­ne zasadniczo bierne odpowiedzi na system polityczny: posłuch prawom, płacenie podatków, doznawanie po­rządku i bezpieczeństwa”. Godzi to poniekąd w jui cytowane rozróżnienie „uczestniczący”, „podległy” i „parafiański”,

PONOWNIE SPOTKANA NIEJASNOŚĆ

Ponownie spotykamy tu niejasność, o której była szeroko mowa w pkt. B. „Aktywne uczestnictwo” jest wprawdzie obiegowo rozumiane jako uczestnictwo mieszczące się w ramach legalizmu, ale właściwie nie ma jwwodów, aby nie mieścić w tym pojęciu także antyustrojowej aktywności różnych

AKCJA PAŃSTWOWA

Idzie tu o akcję państwową zmierzającą do wprowadzenia poprawek w stanie nie­równości socjalno-ekonomicznej przez odpowiednią re­dystrybucję produktu społecznego według zasad „spra­wiedliwości wyrównującej”. Gdy walce o takie po­wszechne uczestnictwo przyznać można bez zastrzeżeń charakter polityczny, samo to uczestnictwo charakteru politycznego nie

PODKREŚLENIE W LITERATURZE

Natomiast podkreśla się nieraz w literaturze, że wzrost uczestnictwa socjalno-ekonomicznego przebiega, jedno­cześnie z narastaniem typowo ,.prywatnych”, konsump­cyjnych, apolitycznych postaw, a zatem ze zmniej­szaniem się „aktywnego uczestnictwa politycznego”. W ten sposób wchodzi tu w grę nie tylko semantyczny problem kolejnej wieloznaczności

AKTYWNE UCZESTNICTWO POLITYCZNE

Pojęcie „aktywne uczestnictwo polityczne” jest, po pierwsze, nie dość ostre, po drugie zaś, ujmowane nim kategorie „aktywności” cechuje pewna płynność i niewspółmiemość. Co do pierwszej sprawy, to prze­ciwstawienie: aktywny — nieaktywny jest ostre tylko pozornie. Różne formy nieaktywności mogą być