ZWIĄZEK Z NEUTRALNOŚCIĄ

Pozwala też na prowadzenie w sposób porów­nawczy badań w szerszym zakresie niż ten, który jest obiegowo (a nie precyzyjnie) przyjmowany , w szcze­gólności na ustalanie stosunku i zależności „aktywnego uczestnictwa politycznego” w rozmaitych systemach politycznych od zasięgu instytucjonalnie w nich gwa­rantowanych „praw do uczestnictwa”.Niewątpliwie w związku z ową swoistą „neutral­nością” pojęcia „aktywnego uczestnictwa polityczne­go” (w każdym systemie politycznym mała lub większa grupa ludzi jest aktywna politycznie), a także w związ­ku 2. określonymi założeniami wartościującymi (np. że uczestnictwo polityczne jest istotne dla pełnego roz­woju jednostki ludzkiej; że ma ono samo przez się cechę „ludzką”, moralną, jest atrybutem wolności; że jest konieczne dla sprawiedliwości społecznej; że jest legitymacją władzy na gruncie koncepcji suwerenności ludu) szereg dotychczas rozpatrywanych kwalifikacji powiększa się o czwartą — „uczestnictwo ludowe (de­mokratyczne, masowe)” .

Cześć, witam Cię na swoim blogu, mam na imię Maja i zajmuję się nieruchomościami. Stąd wywodzi się moja obszerna wiedza na temat mieszkań i chciałabym tu o tym pisać 🙂